tisdag 22 juni 2010

den existentiella tomheten...

20 kommentarer:

Marianne Johansson sa...

"barnen väjer till att börja med inte för de stora frågorna: - vem är jag? - hur kan jag finnas? - varför finns vi? - varför krigar de? - vad är gott och vad är ont? - måste man lida och dö? - vad händer när man dör? - vad finns bortom jorden? - vem är Gud? - vad ska jag göra av mitt liv? - senare i livet kan frågorna bli alldeles för stora och svåra och många flyr - åtminstone till en början - bort från dem - andra attraheras eller finner dem nödvändiga att arbeta med - "

Marianne Johansson sa...

" - dessa frågor har också varit och är i högsta grad levande för mig - i min strävan efter inre ro och efter att förstå mer har jag sökt i litteraturens - konstens - musikens - filosofins och psykologins värld - jag kom att känna mig särskilt hemma inom existentialismen - här kunde jag öka förståelsen av mina erfarenheter - tankar och känslor - här fick jag ett språk för det jag redan visste - "

Marianne Johansson sa...

" - existentialismen är en modern livstolkning - ett försök att begripa verkligheten - som uppstod i gränslandet mellan filosofi - religion och dikt - sören kierkegaard - martin heidegger - jean-paul sartre och simone de beauvoir räknas till de mest namnkunniga företrädarna - men vi kan spåra existentialister långt tillbaka i tiden - sokrates - född år 470 eller 469 f kr - hör definitivt hit - hans ambition var att ställa frågor som berörde andra och ledde till att de tänkte själva - sokrates sätt att förlösa insikter hos sina elever kallas maieutik - vilket betyder förlossningskonst - även den stoiske filosofen seneca - född år 4 f kr - banade väg för existentialismen - enligt stoikerna stod till exempel lyckan att finna bortom det yttre -"

Marianne Johansson sa...

" - inom den moderna psykologin och filosofin hittar vi bland andra erich fromm - rollo may - viktor frankl och carl rogers - några av existentialismens främsta företrädare - de har till exempel analyserat frågor om tillvarons mening - individens frihet - ångest - ansvar - lidande och död - de har gått på djupet med frågor om människans drivkrafter - om mål och mening i livet och om vad som kan hindra oss på vägen -"

Marianne Johansson sa...

" - det finns slående likheter mellan det österländska tänkandet och existentialismen - skillnaden är att existentialismen uppstod direkt ur västerlänningens ångest - alienation och konflikter - rollo may hävdar att existentialismen hör till vår kultur - för existentialisterna kan existensupplevelsen aldrig bli objektiv kunskap - redan kirkegaard betonade det fria valets betydelse för människan: - 'vi väljer - medvetet eller omedvetet - vårt sätt att leva - och vår frihet ger ansvar och leder oundvikligen till ångest' - existentialisterna strävar efter att förstå människan som en levande - verklig varelse - som någonting mer än subjekt och objekt - inte som en uppsättning statiska substanser - mekanismer eller mönster - utan som en andlig varelse - som gör erfarenheter - de hävdar att om man ska kunna förstå en människa - så är det nödvändigt att betrakta henne i hennes sammanhang - med hennes historiska bakgrund och i relation till andra människor - termen 'existens' kommer av latinets 'existo' och betyder 'fräda fram' " //= sid 34+35 i boken 'vad vill du - egentligen?' av erica falkenström - utgiven på svenska förlaget år 2004.

Marianne Johansson sa...

av erwin bischofberger - jesuitpater och professor - har - i november år 2001 - följande förord skrivits i ovan nämnda bok - 'vad vill du - egentligen' - av erica falkenström:

Marianne Johansson sa...

"ett förord: - för flera år sedan intervjuades en läkare på ett av landets stora sjukhus - journalisten frågade henne varför så många av hennes kollegor mådde så dåligt - efter flera preciserande frågor och några preliminära svar sammanfattade läkaren sina intryck så här: -'det vi saknar är en fast inre vilopunkt' - detta uttalande satte ytterligare fart på mina funderingar efter det att jag i många år låtit dem kretsa kring samma frågor: varför har människor så ont i själen att det också sätter sina spår i kroppen? - varför är deras drömmar och drivkrafter nästan tvångsmässigt riktade mot yttervärlden? - varför vänder de inte sin uppmärksamhet mer inåt - mot sitt inre liv - mot sin insida - mot existensens kärna - för att därifrån möta den yttre världen med större tillit och framtidstro? - "

Marianne Johansson sa...

" - erica falkenström har i denna bok ställt de frågor som rör förhållandet mellan den yttre världen - som är aktörens arena - och den inre världen där personen har sin för många dolda och hemliga hemvist - med skarp blick och pulserande hjärta genomför hon en skoningslös men samtidigt hoppfull tidsdiagnos - hon beskriver vägen från främlingskap till närhet - från ytterliget och ytlighet till innerlighet - från splittring till helhet - för varje sida hon skriver andas jag friare och öppnar sig nya välvande horisonter - blicken vidgas - livslusten ökar och meningen med livet får allt fastare former - "

Marianne Johansson sa...

'får allt fastare konturer' skulle det ha stått - står det i boken upptäckte jag just...

Marianne Johansson sa...

" - författaren inbjuder varje läsare till en pilgrimsfärd - genom ökentrakter och plågsamma erfarenheter av ensamhet - i varje kapitel och varje avsnitt finner pilgrimen nya vägmärken som visar överraskande stigar till blomstrande oaser och vattenkällor - hon gör det utan dumdristig dramatik men med värme och en fast hand - hon visar sig vara - och kraftfullt fungera som - en tillförlitlig färdledare som känner de faror som kantar vägen men samtidigt är förtrogen med det inre landskapets skönhet - "

Marianne Johansson sa...

" - det är möjligt att stressade aktörer avfärdar inbjudan till denna pilgrimsfärd - de lever utanför sig själva - utan kontakt med sin inre rikedom som de kanske aldrig fått stifta bekantskap med - de är i händerna på två nästan övermäktiga krafter - nämligen jakten på biologisk perfektion och ekonomisk expansion - hälsa och välstånd anger och bestämmer färdriktningen - de är infogade eller kanske snarare infångade i dessa fållor som kan ge glädje för stunden men knappast mening på sikt och i sin helhet - författaren är mycket medveten om att både biologi och ekonomi är nödvändiga men otillräckliga villkor för ett gott liv -"

Marianne Johansson sa...

" - de gamla grekiska filosoferna funderade över människans högsta lycka - det gjorde de flera hundra år före kristendomens inträde på historiens scen - de kom fram till att 'eudaimonia' rymde ett adekvat uttryck för lycka - termen eudaimonia innebär människans bejakelse av och djupa vördnad inför sin egen inre gudomliga kärna - det är här den fasta inre vilopunkten har sina ankarfästen - kristendomen befäster och förstärker grekernas erfarenhet av en varaktig gudomlig närvaro som ytterst - och innerst - ger livet fasthet och en tydlig målinriktning -"

Marianne Johansson sa...

" - boken följer ett bestämt metodologiskt mönster - den har en tydlig existentialistisk framtoning - varje människa måste själv träffa sina val - människan är dömd till friheten - som j-p sartre menade - därmed inte sagt att författaren underkastar sig sina lärare från denna filosofiska skola - hon överskrider gränserna oh vidgar vyerna till att omfatta något jag skulle vilja kalla helhet - hon vet att livet inte går att fånga och pressa in i något filosofiskt mönster - livet överskrider till sist alla gränser - det är detta som ger denna bok stor trovärdighet - författaren har fått lära känna livet på sina egna villkor - hon har själv vandrat den väg som hon tecknar - det är också därför som hon har en sällsynt förmåga att krydda sin livslära med både allvarliga oh dråpliga historier - hennes sinne för humor - ta bara den helt osannolika historien om bilfärden med hästen i släpvagnen och hästens samt ryttarens erfarenheter - är allestädes närvarande - humorn är det ondas värsta fiende - erica falkensröms bok hör till de bästa tids- och samhällsanalyser jag har läst - jag önskar att många fler tar del av den kunskap och vishet som hon med ett varmt och övertygande språk delar med sig av" // erwin bischofberger.

Marianne Johansson sa...

sid 15 - 19 i denna bok - dvs erica falkenströms 'vad vill du - egentligen?':

Marianne Johansson sa...

"varför denna bok? - för mig har det varit meningsfullt och absolut nödvändigt att skriva den här boken - ett övergripande syfte med den är att vara motvikt till de strömningar som påverkar människors liv idag: effektivitet - produktivitet - framgång - lönsamhet - globalisering - privatisering och konsumtion - och vid sidan av det: egoism - känslomässig omognad - rädsla för ansvar - stress - långtidssjukskrivningar - känslor av otillräckliget - tomhet och meningslöshet - min man och jag har en flicka på två år och en nyfödd son - frågorna är lika angelägna för oss som för många andra - hur vill vi e g e n t l i g e n ha det? - vilket liv vill vi leva? - i vilken tillvaro ska våra och andras barn växa upp? - hur kan vi skapa en framtid där det finns plats för våra drömmar - där personliga val och livsvägar är lättare att förverkliga än idag? - min drivkraft är kärlek till barnen - till mina medmänniskor och till mig själv - jag ger mig hän åt det jag för närvarande helst av allt kan och vill - men jag drivs också av att vara behövd - att få komma till nytta och dela med mig av mina erfarenheter -"

Marianne Johansson sa...

" - jag vet att jag inte är ensam om att känna förtvivlan ibland - det är svårt att få livet att gå ihop - att räcka till överallt: hemma - bland vänner och i sitt arbete - för en själv - många tycker att det är svårt att känna glädje och vara nöjda - under en tioårsperiod har jag mött människor i olika åldrar och inom olika verksamhetsområden - först som arbetslivsjournalist och nu som beteendevetare - handledare - utbildare och konsult - hösten år 2000 inledde jag en serie artiklar om livs- och karriärplanering i svenska dagbladets bilaga 'headhunter' - under mina sex år som journalist har jag aldrig fått så många brev - e-postmeddeladen och telefonsamtal från mina läsare som under den perioden och fram till och med sommaren 2001 - artiklarna handlade bland annat om balans i tillvaron - vems liv man egentligen lever - om det jobb man har är värt sitt pris - om familj och yrkeskarriär går att kombinera och hur vi prioriterar oss själva - kort och gott handlade de om människors drömmar och drivkrafter och om hur vi kan ta makten över våra liv - läsarna kände igen sig själva - en vän eller kollega - och deras brev vittnar om svåra erfarenheter - oro - utbredd frustration och längtan efter ett mer tillfredsställande liv -"

Marianne Johansson sa...

" jag har mött intervjupersoner - grupper och organisationer - vilkas verklighet jag har skildrat - idag möter jag klienter i mitt arbete som berättar för mig hur de har det och jag får fortfarande brev från mina läsare - de jag kommer i kontakt med är i olika åldrar - har olika utbildning och arbetar inom olika yrkesområden - i olika delar av landet - svårigheterna tycks finnas överallt - mina erfarenheter visar att många lider av stress - ständiga otillräcklighetskänslor - psykisk utmattning - svårighet att få livet att gå ihop - ångest och upplevelser av tomhet och meningslöshet - trots det finns unersökningar som visar att uppåt 90 procent av alla svenskar är nöjda med sina liv - författaren p c jersild skriver också om en internationell studie om lycka där märkligt nog nästan alla påstår sig vara lyckliga - 1,1 miljoner människor från hela världen fick ta ställning till påståenden som: - mitt liv är i stort sett idealiskt - mina livsvillkor är utmärkta - jag är nöjd med mitt liv - fram till nu har jag uppnått vad jag ville i livet - om jag kunde leva om mitt liv skulle jag knappast vilja ändra någonting - de här resultaten rimmar illa - inte bara med mina erfarenheter - utan också med den rad av larmrapporter om såväl ungdomars som vuxnas psykiska och fysiska ohälsa som avlöst varandra i sverige de senaste åren - de stämmer inte överens med den vanmakt många upplever och de känslor av tomhet och otillräcklighet som blir vanligare hos allt fler - "

Marianne Johansson sa...

" - hur kommer det sig då att undersökningar visar att människor i allmänhet är nöjda med sina liv? - kanske visar resultaten hur människor v i l l ha det - inte hur de f a k t i s k t har det - vi bör fråga oss om svaren i en djupare mening är sanna - vad innebär lycka och ett idealiskt liv? - svaren i undersökningarna kan vittna om anpassning till andras värderingar - om uppgivenhet - resignation eller den enskilda individens förlorade tro på att de egna drömmarna är möjliga att förverkliga - att en önskad förändring skulle vara möjlig - vilket av de färdiga svarsalternativen skulle man välja för att behålla något slags värdighet? - vi bör också fråga oss om lycka - hur den nu definieras - är målet eller meningen med livet? - meningen med livet kanske snarare är att bli medveten - att finna ro - att göra sig själv möjlig och hitta en livsuppgift där man kan ge sig hän - vi kanske bör koncentrera oss på att vara goda i stället för att bli lyckliga -"

Marianne Johansson sa...

" - jag har valt att betrakta tillvaron i ett existentiellt perspektiv i den här boken - det betyder att jag bland annat kopplar frågor om hälsa - psykisk utmattning - stress - känslor av otillräcklighet och bristande balans i tillvaron till människors drömmar - upplevelser av mål - mening och inflytande i sina liv - i det existentiella perspektivet står individens eget ansvar i centrum - utan detta personliga ansvar ökar hjälplösheten och livets alla möjligheter bleknar till bitterhet och avundsuka - å andra sidan är det inte lätt att ta ansvar när man är förtvivlad - jag vill visa på vägar som jag tror kan stärka känslomässiga - sinnliga och intellektuella möjligheter - som hjälper individen att skapa mening och utvecklas mot självaktning - självständighet - integritet - personlig styrka och balans i tillvaron - jag vill väcka ett intresse för existentiella frågor och mitt budskap är: håll drömmarna vid liv! - när du blir möjlig - blir också din värld möjlig - de flesta har större möjligheter att påverka sin situation än de tror - jag vänder mig till alla - oavsett yrke och livshistoria - som vill åstadkomma en verklig förändring - till de som söker en djupare förståelse för den psykiska ohälsa som breder ut sig idag - som vill känna en djupare glädje - skapa balans i tillvaron och ta makten över sit liv - du kan vara intresserad för din egen - andras - eller för samhällets skull - du kan vara psykolog - beteendevetare - personalansvarig - företagsledare - politiker - vårdbiträde - journalist - lärare eller verkstadsarbetare - det spelar förhoppningsvis ingen roll" // stockholm den 6 november år 2001 // Erica Falkenström.

Marianne Johansson sa...

'och vidgar vyerna' i st f 'oh vidgar vyerna'... - 'och dråpliga historier' i st f 'oh dråpliga historier'...